Hevostoiminta

Olen opiskellut sekä sosiaalipedagogista hevostoimintaa että voimauttavaa hevostoimintaa. Mind on esitelty voimauttavan hevostoiminnan otsikon alla päävalikossa.

Mitä sitten on sosiaalipedagoginen hevostoiminta?

"Sosiaalipedagogiikka rakentuu nimensä mukaisesti sekä sosiaalisista, että pedagogisista asioista. Tällä tarkoitetaan sosiaalista työtä, jossa on kasvatuksellisia piirteitä tai työtä, jossa on sosiaalisia piirteitä.

Toiminnan keskeisiä käsitteitäovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämysten saaminen. Elämysten rinnalla kulkee arkilähtöisyys, joka ilmenee tallin arjen töissä ja tällä tavoin sitoo nuorta tietynlaiseen rytmiin. Toiminnan yksi tärkeistä tekijöistä on se, että ohjaajan ja asiakkaan välinen suhde rakentuu luottamuksesta, suorasta ja avoimesta keskustelusta, sekä vuorovaikutuksesta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on toimintaa, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja toimia omien voimavarojen puitteissa. Asiakasta tuetaan yksilöllisesti ilman, että hänelle luodaan suuria suorituspaineita."

Hevostoiminnan raportoituja hyötyjä

 • Mahdollisuus ehkäistä sijoituksia
 • Lisää lapsen/nuoren tunnetaitoja
 • Onnistumiset lisäävät itseluottamusta
 • Positiivisen minäkuvan parantuminen
 • Positiivisempi elämänasenne
 • Pettymystensietokyvyn paraneminen
 • Ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen
 • Vuorovaikutustaitojen paraneminen
 • Edesauttaa tavoitteellista työskentelyä
 • Edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä
 • Turvallisen kiintymyssuhteen oppiminen
 • Vastuuntunnon herääminen
 • Parantunut kehotietoisuus ja oman kehon hallinta
 • Voimaannuttaa lapsen lisäksi myös perhettä
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat myös toiminnan kolme peruselementtiä: yhteisöllisyys,
toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisten ohjaamaa ja ennalta suunniteltua. Toiminnan keskiössä on hevonen. Koulutetut ohjaajat tukevat asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Koivukaaren hevostoiminnassa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan teoria näkyy suoritettujen opintojen myötä, mutten voi sanoa tekeväni sitä kyseisessä viitekehyksessä lopputyön puuttumisen vuoksi. Tarkoitus on vielä suorittaa tämä opinto loppuun asti. Koulutuksen lähijaksot kuitenkin suoritettuna.

Lisätietoja löydät linkistä